ECONOMIE 2022 LUCRARE LICENTA

1 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
2 Studiu privind performanţele financiare ale întreprinderii
3 Studiu privind ratele valorii de piaţă a întreprinderii
4 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
5 Analiză privind structura de finanţare a întreprinderii
6 Studiu privind politica de dividend la nivelul întreprinderii
7 Studiu privind riscurile întreprinderii
8 Diagnosticarea riscului de faliment la nivelul întreprinderii
9 Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului
10 Analiza factorilor determinanţi ai creşterii economice
11 Studiu privind impactul impozitelor asupra creșterii economice
12 Analiza impactului investițiilor străine directe asupra creșterii economice
13 Studiu privind impactul educației, cercetării, dezvoltării și inovării asupra creșterii econimice
14 Studiu privind influența tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor asupra creșterii economice
15 Studiu privind factorii de influenţă asupra inegalităţii veniturilor
16 Analiza factorilor determinanți ai datoriei publice
17 Studiu privind factorii determinanți ai încrederii în economie
18 Studiu privind eficienţa informaţională a pieţei de capital
19 Studii de eveniment pentru analiza rentabilităţii titlurilor financiare
20 Studiu privind modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului valorilor mobiliare
21 Studiu privind frontiera eficientă şi portofoliul cu varianţă minimă absolută
22 Studiu privind modelul Markowitz de diversificare a portofoliului de valori mobiliare
23 Studiu privind modelul CAPM de evaluare a activelor financiare
24 Studiu privind utilizarea modelelor Fama-French şi Arbitrage Pricing Theory pentru evaluarea
titlurilor financiare
25 Analiza impactului pieţei de capital asupra creşterii economice

1 Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii
2 Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
3 Rezultatul net al întreprinderii – determinare, impozitare, repartizare
4 Aprecierea situatiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului
5 Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale
6 Costul finanţării întreprinderii
7 Creditarea pe termen lung a investiţiilor şi eficienţa acestora
8 Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului şi repartizarea profitului net al
întreprinderii
9 Diagnosticul financiar al întreprinderii
10 Fiscalitatea întreprinderii (participarea întreprinderii la formarea fondurilor statului)
11 Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
12 Impozitul pe profit şi impozitul pe dividende
13 Optimizarea structurii de finanţare a întreprinderii
14 Performanţele financiare ale întreprinderii – apreciere şi factori de influenţă
15 Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii
16 Studiu privind amortizarea imobilizărilor şi influenţa acesteia asupra costurilor şi profitului
întreprinderii
17 Studiu privind creditarea bancară a unei întreprinderi
18 Studiu privind folosirea rateler financiare în aprecierea situaţiei

1 Analiza evoluției impozitelor directe la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
2 Analiza evoluției impozitelor indirecte la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
3 Analiza evoluției contibuțiilor sociale la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
4 Trendul politicii fiscale la nivel…(național/european/OECD/BRICS)
5 Analiza evoluției cheltuielilor publice în domeniul … (se va alege un domeniu de analiză după o
discuţie preliminară cu coordonatorul ştiinţific)
6 Deficitul bugetar – prezent şi perspective ( analiză la nivel naţional, european sau internaţional)
7 Impozitul pe venitul din salarii – comparații la nivel (național/european)
8 Impozitul pe profit – comparații la nivel (național/european)
9 Evoluția fluxurilor de investiții străine directe la nivel (național/european/OECD/BRICS) și
creșterea economică

Aplicabilitatea practică a Finanţelor Comportamentale.Studii, aplicatii. Corelatii si cauzalitati,
analize statistice cu aplicabilitate practica.
2 Aplicaţii practice specifice pentru optimizarea procesului de alocare a activelor în cadrul
managementului investiţional individual eficient. Aspecte statistice.
3 Managementul investiţional raţional al portofoliilor în cadrul finanţelor personale.
Administrarea corelată a activelor şi pasivelor, analize statistice cu aplicabilitate practica
despre corelatii si cauzalitati intre managementul activ si performanta investitionala a
portofoliilor individuale si institutionale.
4 Dilema superiorităţii de randament investiţional a managementului activ al investiţiilor faţă de
cel pasiv. Aspecte empirice, studii statistice.
5 Macroeconomia crizei şi Finanţele comportamentale. Finanţele şi psihologia banilor în
contextul unei crize economice şi financiare. Statistici, aplicatii.
6 Finanţele comportamentale: în unele circumstanţe, pieţele financiare se pot dovedi ineficiente
informaţional si datorită influenţei factorilor psihologici. Controverse, studii, aspecte statistice.
7 Dilema investiţională a achiziţiei unei locuinţe versus închirierea uneia este una din cale mai
dificile opţiuni economice. Abordari practice, solutii ale finantelor comportamentale.
8 Piaţa de capital ca un indicator general al condiţiilor economice al perceptiei publicului
investitor. Corelatii si cauzalitati, analize statistice cu aplicabilitate practica
9 Premiile Nobel in Finantele Comportamentale. Cercetari empirice curente si de viitor. Noi
dezvoltari in domeniul cercetariilor finantelor comportamentale

1 Pensiile private facultative – complement sau alternativa de economisire?
2 Pensiile private obligatorii – alternativa fezabila a sistemului public de pensii?
3 Asigurarile de viata ca instrumente de economisire pe piata romaneasca
4 Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania
5 Solutionarea daunelor in asigurarile auto
6 Managementul daunei in asigurarile de locuinta
7 Solutii fiabile de asigurare a locuintei in Romania.
8 Eficienta activitatii de brokeraj in asigurari
9 Managementul riscurilor in asigurari
10 Managementul riscurilor pentru asigurati
11 Asigurarile de raspundere in Romania- specificitate si aplicabilitate.
12 Regimuri de supraveghere in asigurari.
13 Politica de management de risc in cadrul unei companii.
14 Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.
15 Asigurarile de animale pe piata din Romania
16 Asigurarile agricole in Romania

1 Analiza performanței financiare a unei companii.
2 Diagnosticul rentabilității unei firme.
3 Diagnosticul riscului unei firme.
4 Previziunea situațiilor financiare ale unei companii.
5 Gestonarea stocurilor si a relației cu clienții și furnizorii.
6 Finanțarea activității pe termen lung a unei companii.
7 Decizia de investiții.
8 Decizia de finanțare.Costul capitalurilor atrase.
9 Influența structurii capitalurilor proprii asupra valorii firmei.
10 Diagnosticul global al firmei/ planul de afaceri.
11 Bugetele instituțiilor publice.
12 Tipuri și metode de finanțare a instituțiilor publice.
13 Salarizarea în institutiile publice.
14 Achiziții publice – surse de finanțare și metode.
15 Investițiile în instituțiile publice.
16 Finanțări nerambursabile accesate de instituțiile publice.

  1. Impactul politicii fiscal asupra creșterii economice
  2. Analiza sustenabilității creșterii economice
  3. Impactul politicii fiscale asupra deficitului bugetar
  4. Analiza sustenabilității politicii fiscale
  5. Sustenabilitate fiscală versus optimizare fiscală
  6. Analiză comparativă a presiunii fiscale la nivel european
  7. Analiză comparativă a impozitului pe profit la nivel european
  8. Cota efectivă de impozitare a profitului
  9. Analiza evoluției pieței asigurărilor
  10. Analiza evoluției pieței asigurărilor obligatorii

1 Studiu privind structura de finanţare a întreprinderii
2 Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii
3 Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
4 Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la nivelul companiilor
5 Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor curente
6 Fundamentarea surselor proprii şi a costurilor de finanţare a întreprinderii
7 Analiza trezoreriei în cadrul tablourilor de fluxuri financiare
8 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
9 Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii
10 Previziunea trezoreriei la o societate comerciala
11 Diagnosticul financiar al întreprinderii în optica anglo-saxonă
12 Planificarea financiară a întreprinderii din perspectiva rotatiei capitalurilor
13 Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului ratelor financiare
14 Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
15 Fundamentarea planului de finanţare pe termen lung
16 Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii
17 Studiu privind influenta guvernantei corporative asupra performanţei financiare
18 Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice
19 Studiu privind obligaţia şi creanţa fiscală
20 Analiza presiunii fiscale la nivelul întreprinderii
21 Studiu privind impozitele directe la nivel macro şi microeconomic
22 Studiu privind impozitele indirecte şi impactul economico-social al acestora.
23 Studiu comparativ privind aşezarea şi perceperea impozitului pe profit în context european
24 Abordări paralele ale sistemelor fiscale europene
25 Studiu comparativ privind aşezarea şi perceprea TVA în diferite state ale lumii
26 Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii
27 Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
28 Studiu privind evaziunea fiscală în context naţional şi internaţional
29 Leasing-ul – alternativă la sursele de finanţare pe termen lung a întreprinderii
30 Elaborarea şi fundamentarea bugetelor întreprinderii
31 Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul companiilor
32 Impactul politicii fiscale asupra resurselor bugetare
33 Paradisurile fiscale şi impactul acestora asupra fenomenului de evaziune fiscală
34 Abordări paralele privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul din activitati
independente.

ianuarie 14, 2022