LUCRARE DE LICENTA MONEDĂ ȘI BĂNCI 2022

 1. Analiza tehnică și Ipoteza Pietelor Eficiente
  2.Strategii de tranzactionare pe piețele financiare
  3.Inteligența artificială în finanțe
  4.Riscul și rentabilitatea acțiunilor
  5.Blockchain și criptomonede
  6.Tipare de evoluție intraday ale prețurilor acțiunilor
  7.Eficiența diversificării portofoliilor de active financiare
  8.Bule speculative
  9.Impactul sentimentelor investitorilor asupra prețurilor activelor financiare
  10.Integrarea informațiilor în prețurile activelor financiare
  11.Evaluarea performanței investițiilor în active financiare
  12.Ordine de tranzacționare și optimizarea tranzacțiilor speculative cu instrumente
  financiare
  13.Transmiterea rentabilității și riscului pe piețele financiare
  14.Managementul riscului de piață folosind instrumente financiare derivate
  15.Operatiuni de arbitraj
 2. Provocări actuale ale sistemelor bancare la nivel global;
 3. Intermedierea financiară nebancară versus intermedierea bancară: oportunități ,
 4. riscuri,perspective ;
 5. Factori determinanti ai eficienței și profitabilității în sistemul bancar românesc ;
 6. Concurența bancară și efectele antrenate la nivelul unui sistem bancar ;
 7. Evoluții ,provocări și perspective ale băncilor centrale în contextul actual ;
 8. Beneficii și riscuri ale prezenței băncilor străine în cadrul sistemelor bancare ;
 9. Motivații,efecte și riscuri ale ale fuziunilor și achizițiilor bancare;
 10. Reglementarea si supravegherea activității bancare:efecte asupra stabilității
 11. financiare ;
 12. Evoluții ale pieței ipotecare în corelație cu politica monetară;
 13. Politica monetară neconvențională și efecte asupra stabilității financiare;
 14. Incluziunea financiară :factori determinanți și posibilități de creștere ;
 15. Inflația și variabilele macroeconomice : evidențe pe cazul țărilor emergente ;
 16. Efecte ale migrației asupra performanței sistemelor bancare ;
 17. Factori determinanti ai evoluției criptomonedelor : evoluții, riscuri, perspective;

1.Abordări cantitative privind comportamentul de economisire al populației
2.Activitatea de creditare – factori determinanți și dinamică
3.Factori determinanți ai evoluției creditelor neperformante
4.Gradul de încredere în sistemul financiar-bancar: abordări calitative și cantitative
5.Analiză calitativă și/sau cantitativă privind gradul de bancarizare al populației
6.Indicatori de performanță a activității bancare
7.Criptomonede: oportunități, riscuri, factori de influență
8.Impactul digitalizării activității bancare asupra incluziunii financiare
9.Instituții financiare sustenabile: oportunități și provocări
10.Impactul fenomenului de migrație asupra economiei
11.Impactul fenomenului de migrație asupra sectorului financiar

1.Gestiunea riscului de credit.
2.Gestiunea riscului de rata a dobanzii.
3.Gestiunea riscului valutar.
4.Analiza strategiilor de politica monetara.
5.Metode de cuantificare a volatilității bursiere.
6.Cuantificarea asimetriei informaționale pe piața de capital.
7.Analiza procesul ii de „price discovery” pe pietele de capital europene.
8.Analiza factorilor determinanti ai profitabilitatii bancare.
9.Analiza factorilor determinanti ai creditelor neperformante

 1. Strategii actuale de politica monetară aplicate in cazul țărilor emergente
 2. Băncile centrale în contextul economic actual
 3. Țintirea inflației – ca strategie de politică monetară
 4. Strategii actuale de politică monetară
 5. Politica valutară a României şi implicaţiile asupra cursului valutar al leului.
 6. Riscul valutar si gestionarea lui la nivel microeconomic
 7. Piaţa valutară şi rolul acesteia în realizarea stabilităţii leului.
 8. Uniunea Monetară Europeană şi implicaţiile acesteia asupra ţărilor în curs de aderare.
 9. Politica monetară în condițiile ratei de dobândă zero
 10. Piața valutară și modalitățile de acoperire împotriva riscului valutar
 11. Dezvoltarea pieței creditului in economia românească
 12. Riscul de credit și gestionarea lui la nivelul unei instituții de credit
 13. Analiza stabilității unui sistem bancar
 14. Multiplicatorul monetar la nivelul unei economii
 15. Modele pentru fundamentarea regimului de tintire a inflatiei (prognoza de inflatie)
 16. Determinarea cursului real de schimb de echilibru (BEER sau altceva)
 17. Pass-through-ul cursului de schimb in indici de inflatie
 18. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
 19. Determinarea unor masuri alternative pentru inflatia de baza (core)
 20. Pass-through-ul ratelor de dobanda in dobanzile bancare
 21. Efectul Harrod-Balassa-Samuelson
 22. Estimarea curbei Phillips in Romania
 23. Reguli optime de politica monetara (Taylor si nu numai)
 24. Determinarea nivelului asteptarilor de inflatie si a impactului acestora
 25. Estimarea unei ecuatii de cerere agregata in Romania
 26. Estimarea vitezei de convergenta la PPP si PPP generalizat
 27. Determinarea pozitiei politicii fiscale in cadrul mixului de politici economice (sold
 28. structural)
 29. Determinarea indicelui conditiilor monetare (MCI)
 30. Determinarea pibului de echilibru
 31. Estimarea legii lui Okun pentru Romania si implicatiile pentru piata muncii
 32. Cuantificarea randamentului asteptat utilizand modele multifactoriale
 33. Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
 34. Estimatori ai volatilitatii pe baza datelor cu frecventa inalta
 35. Măsuri ale riscurilor financiar-bancare
 36. Famillia modelelor VAR , masuri de gestiune a riscului
 37. Aplicaţii ale Teoriei Valorilor Extreme în Finanţe
 38. Strategii de hedging pe piata financiara
 39. Modele avansate de optimizare a portofoliilor de active financiare
 40. Optimizarea P/L prin algorithmic trading
 41. Formarea preţurilor şi concurența pe piaţa de capital
 42. Evaluarea performanţei fondurilor mutuale din România
 43. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
 44. Finanţe comportamentale şi decizia de investiţie
 45. Evaluarea derivativelor financiare de tip european
 46. Compararea performanţelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor
 47. financiare
 48. Factori determinanţi ai creşterii economice

1.Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi de acoperire a acestora.
2.Performanţe bancare şi căi de creştere.
3.Gestiunea eficientă a operaţiunilor active.
4.Gestiunea eficientă a operaţiunilor pasive.
5.Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierderi.
6.Modele de gestionare a lichidităţii bancare.
7.Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora.
8.Inflaţia şi politici antiinflaţioniste.
9.Riscurile de rata a dobanzii si de curs de schimb si gestionarea lor.
10.Managementul performanţelor bancare.
11.Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată.
12.Rating-ul : modalitate de evaluare a riscurilor bancare.
13.Managementul riscurilor în activitatea băncilor de export-import.
14.Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici.
15.Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare
16.Managementul operațiunilor de creditare

 1. Performanta versus risc in sistemul bancar romanesc
 2. Masurarea performantelor bancare ajustate la risc
 3. Planificarea si alocarea capitalului bancar
 4. Efectele crizei globale asupra sistemului bancar din Romania
 5. Managementul riscului ratei dobanzii in banci
 6. Planificarea lichiditatii bancare
 7. Managementul riscului de piata
 8. Managementul strategic al bilantului bancar
 9. Strategii alternative de politică monetară în tarile in tranzitie
 10. Tintirea directa a inflatiei in Romania
 11. Optiuni de politica monetara pentru Romania in procesul dezinflationist
 12. Regimuri de curs de schimb in tarile in tranzitie
 13. Strategii de politica monetara in procesul de adoptare a euro
 14. Politica de curs de schimb în România
 15. Tintirea directa a inflatiei vs. Tintirea agregatelor monetare
 16. Riscul de credit
 17. Utilizarea instrumentelor financiare derivate in managementul riscului
 18. Efectele crizei globale asupra tarilor din Europa Centrala si de Est
 19. Canale de transmisie ale crizei globale asupra economiei romanesti
 20. Adoptarea euro de catre Romania
 21. Estimarea cursului de schimb de echilibru in Romania
 22. Estimarea efectului Balassa-Samuelson in Romania
 23. Factori de influență ai cursului de schimb
 24. Factori de influență ai deficitului de cont current
 25. Determinarea cursului real de schimb
 26. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb și inflație
 27. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb si rata dobanzii
 28. Politica Monetară BNR
 29. Evaluarea și gestionarea riscului valutar
 30. Utilizarea instrumentelor derivate pe piața valutară/pe piața de capital
 31. Evaluarea acțiunilor
 32. 10.Gestiunea portofoliilor de active financiare

1.Modele de afaceri și profitabilitatea în domeniul bancar
2.Model simplificat de cuantificare a probabilității de nerambursare
3.Factori determinanți ai ratei creditelor neperformante
4.Evaluarea riscului de piață prin metoda Expected Shortfall
5.Factori determinanți ai primei de risc suveran
6.Evaluarea riscului operațional prin metoda distribuției pierderilor
7.Model simplificat de cuantificare a probabilității de stres bancar
8.Evaluarea lichidității la nivelul sistemului bancar
9.Factori determinanți ai evoluției gradului de intermediere bancară
10.Factori determinanți ai dinamicii creditării
11.Creditarea și creșterea economică

 1. Eficiența piețelor de capital și guvernanța corporativă
 2. Limitele arbitrajului pe piața de capital.
 3. Managementul riscului financiar
 4. Comportamentul investitorilor și fundamentarea deciziei de investiție
 5. Bulele speculative și așteptările raționale
 6. Impactul crizelor financiare asupra pieţelor emergente
 7. Evaluarea performantei fondurilor mutuale din Romania
 8. Factori determinanţi ai creşterii economice
 9. Bulele speculative şi crizele financiare
 10. Modele de evaluare a acţiunilor şi estimarea costului capitalului propriu
 11. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
 12. Optimizarea portofoliilor de active financiare
 13. Diversificarea internațională a portofoliilor de active financiare
 14. Relația rentabilitate-risc în analiza activelor financiare
 15. Strategii active de gestiune a portofoliilor
 16. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip european
 17. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip american
 18. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni exotice
 19. Strategii de hedging pe piața financiară
 20. Compararea performanțelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor
  financiare
 21. Modelarea riscului de credit
 22. Gestiunea riscului de rată a dobânzii
 23. Value-at-risk, măsură de gestiune a riscului
 24. Modelarea fenomenelor financiare extreme
 25. Instrumente financiare cu venit fix
 26. Finanțe comportamentale și decizia de investiție
 27. Factori determinați ai cursului de schimb
 28. Măsuri de lichiditate ale sistemului bancar
ianuarie 14, 2022